• Trần Thị Xuyên
  • Khối 1
  • Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Hoàng Thị Nhi
  • Khối 1
  • Giáo viên
  • Lê Thị Mỹ Quyên
  • Khối 1
  • Nhân viên