• Phạm Thị Bình
 • Khối 3
 • Chi ủy viên - Ủy viên công đoàn - Tổ trưởng tổ chuyên môn
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Khối 3
 • Giáo viên
 • Nông Thị Luyến
 • Khối 3
 • Giáo viên
 • Lương Thị Hoa
 • Khối 3
 • Giáo viên
 • Trần Thúy Vinh
 • Khối 3
 • Giáo viên