• Nguyễn Ngọc Cường
  • Khối 5
  • Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Vương Cúc Hà
  • Khối 5
  • Giáo viên
  • Vũ Thị Hiền
  • Khối 5
  • Giáo viên